رمز ارز لینیر یا لینا

این ارز ایا امکان صفر شدن داره ؟ ایا پروژه خوبی داره ؟ ایا بازار بیشتر از ابن بریزه دوام میاره ؟