بیوگرافی

بیوگرافی

فوق لیسانس مهندسی نرم افزار

معامله گر بازار های مالی

ایرانگرد

طبیعت گرد

جزئیات

نام

حمید رضا

نام خانوادگی

کارگر

نام کاربری

9128430372